เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไข และข้อตกลง

Riverplus Co., Ltd.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Warranty Terms

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่เสียหายใน 7 วัน

 1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภานใน 15 วัน
 2. กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่น หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง
 3. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 4. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
 7. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า Sticker และหมายเลข ประจำตัวสินค้า (Serial No.) ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 8. การรับประกันสินค้าแบบ LT (Life Time) คือ การรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านี้ยังอยู่ในการผลิต เมื่อการประกาศหยุดการผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้มีการรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
 9. ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่หน้าร้าน ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม หากลูกค้ามีความประสงค์มห้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 10. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการให้การรับประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

 • ระยะเวลาในการให้การรับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย
 • รายละเอียดการรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งานที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
สินค้ารับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น โทนเนอร์, ตลับหมึก, ผ้าซับหมึก เป็นต้น

     บริษัทฯ จะติดตั้ง Software ลงบนฮาร์ดดิสก์, เครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่มีใบรับรอง ลิขสิทธิ์แท้ของผลิตภัณฑ์ Software ที่ถูกต้องตามหลักกฏหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ Software ที่ผู้ซื้อได้จัดหามาติดตั้งเอง

     สินค้าประเภท Flash Drive, Multimedia Card หรือสินค้า ประเทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้า และนำมายื่นทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

     สินค้าประเภท LCD (LCD Monitor, LCD Notebook) หากเกิดจุด Dead Pixel (ดอท) รับประกันตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไป (ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า) ประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

     การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้าตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน
     ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามวามต้องการ และตรงกับประเภทของการใข้งานสินค้า