VIDEO WALL

AND MONITOR

Video wall Display

+ Windows Os Based Video Wall Controller

Windows OS Based Video Wall Controller ระดับสูง แสดงภาพได้ที่ความละเอียด FULL HD ทุกจอ สามารถรวมจอแสดงผลให้แสดงเป็นจอใหญ่จอเดียวเหมาะกับงานห้องประชุม, ห้อง Control Room, War Room ที่ต้องนำภาพจากหลาย Source ขึ้นมาแสดงบนจอ video wall พร้อมๆ กัน

PC base ใช้ในงาน Video Wall ที่เน้นการเปิดไฟล์ เปิด Application, Web,  video, รูปภาพ, PDF มี Real Input ที่มาจาก Source ภายนอกไม่มาก

+ ความพิเศษของ Windows Based Video Wall Controller

  • สามารถแสดงผลแบบรวมจอ แยกจอ หรือคร่อมระหว่างจอได้อย่างอิสระ
  • ในหนึ่งจอแสดงผลบน video wall สามารถเปิดหน้าต่างแสดงผลที่ต่างแหล่งที่มา และสามารถวางทับซ้อนกันได้
  • มี Software ควบคุมการแสดงผลที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนจอ video wall ได้ง่าย แบบ real-time
  • รองรับ Source ของสัญญาณภาพผ่านระบบ Network ในรูปแบบ Streaming
  • รองรับการทำงาน 24/7
  • นอกจากจะสามารถรับภาพจาก input source ที่เป็น hardware ได้แล้ว ยังสามารถเปิดไฟล์ หรือ Application ต่างๆ จากตัว video wall controller เองได้
  • มีหลาหหลายแบรนด์ อาทิ DATAPATH

+ ข้อด้อย

  • เป็น Windows base จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆของระบบปฏิบัติการ windows ได้ เช่น Crashed, Blue Screen, windows update etc.
Windows OS Based Video Wall Datapath
Windows OS Based Video Wall_VSN-Gen2-Front-4

ตัวอุปกรณ์มีลักษณะเป็น rack server มี slot สำหรับ plug card สำหรับรับสัญญาณภาพ Input และ card  สำหรับส่งสัญญาณภาพออกไปแสดงผลบนหน้าจอ video

Related Products

Windows OS Based Video Wall VNS11

Datapath Video Wall Controller

The Datapath VSN controllers are capable of integrating any type of video and data sources, including video over IP, on any display configuration.

Datapath offers complete solutions, subsystems and components for any wall controller needs. Commonly used in Command and Control scenarios, such as security operation, traffic management, process control and utility operations, the VSN range offers consistent reliability and performance.

Close Menu
×

Cart