BrightSign การใช้งาน Interactive Keyboard Input and USB input

cover-blog-riverplus

Keyboard Input เป็นการใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง Content ตามปุ่มบนแป้นพิมพ์ส่วน USB Input เป็นการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB เพื่อกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง Content เช่น เครื่องอ่าน Barcode โดย BrightSign จะต้องเป็นรุ่นที่มีช่องเชื่อมต่อ USB เพื่อต่อกับอุปกรณ์ เช่น BrightSign รุ่น XT1144, XD1034, HD1024

Barcode Scanner BrightSign Diagram.drawio

การตั้งค่า Keyboard Input

  1. เข้าไปที่หน้าตั้งค่า Keyboard Input
  2. ระบุค่าที่ต้องการเมื่อมีการรับข้อมูลจาก keyboard
  3. กำหนด State เมื่อมีการรับข้อมูลจาก keyboard
bca2c47b c8a0 463a 8ebf 512d781a4887

การตั้งค่า USB Input

  1. เข้าไปที่หน้าตั้งค่า USB Input
  2. กำหนดค่าเมื่อมีการรับข้อมูลมาก USB
  3. กำหนด state เมื่อมีการได้รับข้อมูล
  4. ใส่ข้อตามที่ Barcode scaner อ่านค่าได้
b036c67f 7998 467f a4b9 7fe516308251
244402b6 26ca 4df5 b9ed 1f34e6ecab31